การเข้าสู่ระบบให้กรอกรหัสผู้ใช้เป็นเลขที่สมาชิกโดยไม่ต้องใส่ศูนย์ (0) ข้างหน้า เช่น เลขที่สมาชิก 000123 ใส่เป็น 123
และกรอกรหัสผ่านเป็นตัวเลข 5 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน
เพื่อความปลอดภัยกรุณาจดจำและเก็บรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ

** หมายเหตุ การเข้าระบบข้อมูลสมาชิกและใบเสร็จประจำเดือน ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกัน