การเข้าสู่ระบบให้กรอกรหัสผู้ใช้เป็นตัวเลข 4 หรือ 5 หลักสุดท้ายของเลขที่สมาชิก และกรอกรหัสผ่านเป็นตัวเลข 5 หลัก
สุดท้ายของหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน เพื่อความปลอดภัยกรุณาจดจำและเก็บรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ

** หมายเหตุ การเข้าระบบข้อมูลสมาชิกและใบเสร็จประจำเดือน ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกัน